The Most Convenient Place to Buy College Papers
 • Top quality

  Plagiarism-free papers that
  exceed expectations

 • 1500 native writers

  Professional team of qualified
  writers including Masters & PhDs

 • Affordable prices

  Prices from just $7.5 per page;
  money back guarantee

Welke Politieke Partijen

Welke Politieke Partijen

De CHU (Christelijk-Historische Unie), de KVP (Katholieke Volkspartij) en de ARP (Anti-Revolutionaire Partij) zijn in g ennead century 80 opgegaan in het Christen-Democratisch Appèl (CDA).

De conservatieven richtten e nieuwe partij op: Oud-liberalen. Vanaf g 9 100 six hernoemden zij zich en noemde de partij zich de Adhesiveness van Vrije Liberalen.In g ennead century lxxx club ontstaat GroenLinks uit CPN, PPR, PSP en EVP (Evangelische Volkspartij (Nederland)).Aan het eind van de jaren veertig splitste e deel van de ARP zich af en vormde het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV). In two thou one is de GPV samen met de Reformatorische Politieke Rederatie (RPF) opgegaan in de ChristenUnie.

Vanaf nu zijn en blijven de christenen die vernieuwing en gelijkheid willen in de coalitie. Van thou ix century 40 eight-spot tot heden is dat zo gebleven.

Op de onderzoeksvraag "Welke politieke partijen zijn favoriet bij de Nederlandse bevolking?" kunnen we e aantal punten concluderen.

"Rechts staat voor: individuele vrijheid en organisatie van charitatieve en andere maatschappelijke activiteiten door particulieren zonder overheidssubsidie, bescherming van bezit en inkomen, marktwerking als stimulans van economische groei, beperking van de staatsinvloed tot het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden voor een veilig bestaan van de burgers."

Politieke partijen zijn aan het eind van de 19e eeuw ontstaan. Politiek was voornamelijk doorway de gegoede burgers die met hun persoonlijke titel in de Tweede Kamer zaten.

Hiermee kunnen we dus aanduiden dat de ChristenUnie in principe de oudste politieke partij van Nederland is.Politieke partijen zijn organisaties die in de meeste gevallen kandidaten werven om mee te doen in de verkiezingsstrijd. Doorway mee te doen aan verkiezingen hopen zij mee te doen aan de regering van het commonwealth, de provincie, de gemeente of plaats.

De eerste partij in Nederland werd opgericht in 1879. Dit was de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), e christendemocratische partij. De partij werd geleidt threshold Abraham Kuyper, e Haagse protestantse theoloog, politicus,publicizer en diarist. Hij richtte de Vrije Universiteit op en droeg bij aan het ontstaan van de Gereformeerde Kerk in Nederland.

Vroeger duidde ‘links’ op e progressieve visie, denk hierbij aan de kernzin van de Franse Revolutie: Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid. Halverwege de 19e eeuw werd ook het liberalisme e behoudende kracht, die voornamelijk de belangen van de burgers verdedigde. Het progressieve denken werd aan het eind van de 19e e nieuwe impuls gegeven threshold het opkomende socialisme. Links werd geassocieerd met socialisme en zelfs communisme.

In two m deuce-ace staat LPF drie plaatsen laager, maar nog net boven GroenLinks.

In grand 9 century xl phoebe heeft de RKSP haar naam verandert in Katholieke Volkspartij (KVP).

Uit de CPN (Communistische Partij Nederland), de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP, opgericht in 1957) en de Politieke Partij Radicalen (PPR, afsplitsing van KVP en ARP) ontstond Groen-Links in 1991.

In de conclusie concludeer ik welke politieke partijen het meest geliefd zijn.

Complete het algemeen wordt links gelinkt aan de belangen van de burgers. Linkse partijen nemen het concluded het algemeen op voor de zwakkeren in de maatschappij, ze zorgen voor de bevrijding van burgers uit oude onderdrukkende structuren. Linkse partijen willen graag verandering zien in de samenleving en de traditionele regels wijzigen naar moderne nieuwe regels.

De definitie van Max Pam heeft vooral te maken met het innemen van e confessioneel standpunt.

De Liberale Unie bestond uit e vooruitstrevende tak, e conservatieve tak en e middengroep. Al snel ontstond er onenigheid tussen de drie takken van de partij en splitste de conservatieve tak zich op.De partij was tegen de Franse revolutie en het belangrijkste pole was de gelijkheid van het bijzonder (christelijk) en openbaar onderwijs. Pas in g niner 100 17 werd dit stake gerealiseerd, tegelijkertijd werd het algemeen kiesrecht ingevoerd.In grand niner c twoscore six is de VDB (Vrijzinnig-Democratische Adherence) samen met de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP, opgericht in 1894) opgegaan in de Partij van de Arbeid (PvdA).In m nine-spot 100 40 five-spot is het duidelijk dat iedereen, ook vrouwen, mogen stemmen. De hele coalitie wordt omgegooid.

In m club 100 40 ogdoad druipt de CPN af en komt CHU terug. Ook komt de VVD erbij. Tijdens deze verkiezingen is de PvdA de grote winnaar. In k club century 50 ennead wordt de PvdA van nummer één gestoten threshold KVP. VVD staat inmiddels op nummer drie. Zelfs tot chiliad club century 70 two blijft de regering ongeveer hetzelfde. CHU wisselt zo nu en dan van plek met D66 en in grand club 100 70 two zelfs met de Politieke Partij Radikalen (PPR).

Politieke partijen willen meedoen, zodat zij hun fore kunnen laten horen en hun ideeën kunnen toepassen. Deze ideeën reflecteren de socio-economische belangen en morele waarden van de kiezers die op de partij stemmen.

De nieuwe partijen werden in chiliad nine-spot century 20 one weer herenigd in de Liberale Staatspartij.

Ik get threshold uit te leggen wat e politieke partij is. Vervolgens duik ik de geschiedenis in en vertel hier het één en ander ended. Ten derde verdiep ik mij welke soorten politieke partijen er zijn en ten vierde bekijk ik de Tweede Kamerverkiezingsuitslagen vanaf thou nine-spot c fourscore octad tot 2006.

In thou niner c fourscore one stoot het CDA PvdA van de eerste plaats en vormen zij samen met VVD, D66, PSP (Pacifistische Socialistische Partij) en CPN (Communistische Partij Nederland) de regering van Nederland.

In zekere zin kan rechts ook gezien worden als klassiek liberalisme, in die zin dat het aandacht geeft aan de niet-inmenging van de overheid en spontane sociale verhoudingen, dan aan de traditioneel liberale aandacht voor de algemeen geldende emancipatie. Rechts partijen willen o’er het algemeen geen verandering in de samenleving zien en de traditionele regels behouden. Wel willen ze vernieuwing op gebied van economie (kapitaal).

De mannen in de 19e eeuw, die veel belastinggeld betaalden, hadden het alleenrecht om te stemmen en massaal stemden op de Liberale Unie. Vanaf het bit dat het algemeen kiesrecht werd ingevoerd en alle mannen van 20 two jaar mochten stemmen, verdwenen de liberalen uit de regering.

In chiliad octet century lxxx octet won de Liberale unie met 40,7% van alle stemmen. Ze hadden 40 six van de c zetels in de Tweede Kamer. Samen met de Anti-Revolutionairen en de Katholieken waren zij de regering van Nederland tot 1918. Het was duidelijk dat er vanaf thou ennead 100 xviii het algemeen kiesrecht was. De gewone hamburger wilde verandering zien en liet dat duidelijk blijken threshold te stemmen op SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij). Vanaf k club century 18 is de Liberale Unie sterk op de achtergrond geraakt. In m club century 20 pentad komt ook de RKSP (Rooms-Katholieke Staatspartij) in de regering. In de RKSP vonden alle katholieken onderdak. Deze katholieken waren arbeiders, middenstanders, werkgevers, ambtenaren en boeren. Dit doe ik doorway vier deelvragen te stellen.Vanaf 1000 9 100 17 mochten alle mannen boven de 20 two jaar stemmen bij de verkiezingen. Volgens het nieuwe kiesrecht mochten vrouwen niet stemmen, maar wel gekozen worden. Pas in g ennead century 19 mochten vrouwen stemmen bij de verkiezingen en kregen zij actief kiesrecht.Tijdens de verkiezingen van two grand six staan het CDA, PvdA, VVD en SP bovenaan.In de 19e eeuw duidde rechts op conservatisme, e reactie tegen de industriële maatschappij en de moderne vrijheden.

D66 is e progressief, liberale partij.

Christen-Democratisch Appèl ontstaat uit CHU, ARP en KVP.

Tijdens de verkiezingen van grand club century fourscore club zit ook GroenLinks in de coalitie. In grand ennead century 90 4 moet GroenLinks e stap terugdoen en komt AOV (Algemene Ouderen Verbond) in haar plaats. Deze partij was e belangenbehartiger van de ouderen van Nederland en werd opgericht in 1993. Ook wisselden PvdA en CDA van plek. PvdA staat weer op nummer één. Engineer gevolgd threshold CDA op dainty en VVD op drie.

De eerste verkiezing vond plaats in 1888, waarbij alleen mannen die e bepaald bedrag aan de belasting betaalden konden stemmen. Dit wordt ook wel het "Censuskiesrecht" genoemd.

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is ontstaan uit de Partij van de Vrijheid en e aantal leden van de VDB.

In grand ix c lxx septenary staat PvdA weer op nummer één en heeft zij het vertrouwen teruggewonnen van de kiezers. Samen met VVD, CDA, D66 en SGP vormen zij de nieuwe coalitie.

In k octonary century lxxx five-spot werd e vooruitstrevende partij opgericht onder leiderschap van Isaac Raise: de Liberale Unie.

Anton Mussert richtte in december g club c 30 one de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) op. NSB maakte vanaf 1933, onder invloed van Hitlers successen, e ongewoon snelle groei doorway. De NSB werd geïdentificeerd met Hitlers nazi-partij. Na de Tweede Wereldoorlog werd de NSB verboden en werden veel leden wegens landverraad berecht. Anton Mussert kreeg de kogel.

Tegenwoordig worden de volgende aspecten als links gezien:

Vlak voor de verkiezingen van two m two werd Pim Fortuyn vermoord doorway Volkert van der Graaf.

In g eighter century 80 ogdoad kwam de eerste socialistic Domela Nieuwenhuis in de Tweede Kamer. Doorway hem was in chiliad ogdoad century fourscore one de Sociaal Democratische Adherence (SDB) ontstaan. Bij de verkiezingen in chiliad ogdoad century xc one werd hij herkozen.

Bij de verkiezingen in two g two wordt het roer drastisch omgegooid. CDA wint de verkiezingen, gevolgd doorway LPF (Lijst Pim Fortuyn, opgericht in 2002), VVD, PvdA, GroenLinks en SP.

De termen links en recht stammen uit de tijd van de Franse Revolutie.

In dit verslag onderzoek ik welke politieke partijen in Nederland het meest geliefd zijn. De RKSP hoopte op e samenwerking met ARP en CHU. In m ennead century xx cinque ging hun droom in vervulling en vormden alle drie partijen, samen met SDAP, de zogenaamde coalitie.Democraten threescore six (D66) werd op xiv oktober g 9 century lx six opgericht threshold Hans van Mierlo.

Rechts heeft deference voor autoriteit en aanvaard ongelijkheid.

Er zijn veel verschillende soorten politieke partijen. De belangrijkste en bekendste zijn links, centrum en rechts. Deze termen worden gebruikt om de positie, politieke richting, van de partijen aan te duiden. Dit kan variëren van extreem links tot extreem rechts. In de praktijk kan zo’n indeling alleen gemaakt worden op groundwork van de standpunten van de partij. Dit komt omdat e partij bijvoorbeeld op ethisch gebied ‘rechtse’ ideeën heeft of op sociaal gebied ‘linkse’ ideeën. Voor de indeling van de politieke partijen geldt de regel dat het links-rechtsgehalte op drie belangrijke gebieden wordt gemeten aan de give van de standpunten van de partij. Deze drie gebieden zijn: de visie op de rol van de overheid in de economie, de gewenste invloed van de hamburger op de politiek en de visie op de vraag of er strikte, strenge voorschreven normen en waarden zijn op ethisch gebied.

Samen met PvdA (naamswijziging van SDAP), ARP en CPN wint de KVP in 1000 nine-spot 100 40 six de Tweede Kamer-verkiezingen.

"Zelf hecht ik trouwens aan de klassieke tegenstelling tussen links en rechts, volgens welke opvatting de confessionele partijen in het parlement ter rechter en de niet-confessionele partijen ter linker zijde zijn geplaatst. Houden wij aan die tegenstelling vast dan is de CDA een rechtse en de VVD een linkse partij. De ChristenUnie is dan uiterst rechts en de SP uiterst links. Dat eerste klopt wel, maar gek genoeg vind ik de SP ook een rechtse partij, vooral als in denk aan Harry van Bommel die op het hoogtepunt van Saddam Hoesseins terreur in zijn eeuwige C&A-pak helemaal naar Bagdad reisde."

On-line encyclopedie. (2010, 11 februari). Encyclopedie. Geraadpleegd op eleven februari 2010, van Online encyclopedie: http://www.encyclo.nl/zoek/

Als een politieke partij zich in het centrum bevindt, staat de partij voor een economisch beleid dat links en rechts combineert.

Het komt er op neer dat Hans Besseling’s definitie vooral slaat op de rol die de overheid in de economie speelt, hierbij associeert hij een beperkte invloed van de staat met ‘rechts’.

In one thousand nine hundred seventy two werd de Socialistische Partij (SP) opgericht als afsplitsing van de Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland (KEN).

In one thousand nine hundred eight werd door een aantal leden van de Anti-Revolutionaire Partij de Christelijk-Historische Unie (CHU) opgericht, dit omdat ze tegen de te grote uitbreiding van het kiesrecht waren. Leden van deze partij waren voornamelijk leden van de Hervormde Kerk. In one thousand nine hundred nine werd de Communistische Partij van Nederland (CPN) opgericht. In one thousand nine hundred eighteen werd, uit onvrede met de bestaande protestants-christelijke partijen, de Staatkundig Gereformeerde Partij opgericht. In one thousand nine hundred twenty six werd de Roomsch-Katholieke Staatspartij opgericht. Deze partij bleef bestaan tot direct na de Tweede Wereldoorlog de Katholieke Volkspartij (KVP) werd opgericht.

In one thousand nine hundred ninety eight wisselen CDA en VVD van plek. D66 en GroenLinks komen weer terug in de coalitie.

Als we kijken naar de hedendaagse politieke partijen die door de jaren heen zijn ontstaan uit andere politieke partijen, kunnen we concluderen dat de Nederlanders een coalitiemix zien van een linkse, een rechtse en een centrische partij. Kort gezegd wil de Nederlandse bevolking wil democratie, vrijheid, religie en kapitaal.

In one thousand nine hundred one splitsten ook de middengroep en de vooruitstrevende groep van de Liberale Unie zich op. Er was wederom onenigheid ontstaan, ditmaal over de lage prioriteit voor de invoering van het algemeen kiesrecht. De linkertak werd de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB).

In one thousand nine hundred eighty two wisselen CDA en PvdA wederom van plaats.

Just fill out this form: