The Most Convenient Place to Buy College Papers
 • Top quality

  Plagiarism-free papers that
  exceed expectations

 • 1500 native writers

  Professional team of qualified
  writers including Masters & PhDs

 • Affordable prices

  Prices from just $7.5 per page;
  money back guarantee

Verstedelijking

Volgens Thoraya Ahmed Obaid, voorzitter van het Bevolkingfonds, moeten overheden en bestuurders af van de afkeer tegen verstedelijking. "Geen enkel geïndustrialiseerd domain heeft ooit e significante economische groei bereikt zonder urbanisatie. Armoede concentreert zich in steden, maar steden vertegenwoordigen ook het beeld van wicket voor mensen die aan armoede willen ontsnappen."

Zoals ik al zei is de groei van steden momenten massaler en verloopt het veel sneller. Dit zorgt voor ruimtegebrek. De verstedelijking in Latijns Amerika en Zuid-Azië is after begonnen, en is nog volop in ring. Ook is de groei van steden massaler en verloop het veel sneller. De oorzaak van de verstedelijking ligt in deze landen ook anders. Niet de sterke ontwikkeling van de Industrie, maar armoede op het platte demesne zijn vaak de reden om naar steden te trekken. In ontwikkelingslanden worden veel mensen naar de stad verdreven vanwege oorlog, onveiligheid, mislukte oogsten en klimaatverandering zoals droogte en overstromingen.

Waarschijnlijk omdat er individualisering optreedt in steden, en mensen babyminder afhankelijk van elkaar worden op het gebied van inkomen.

Na aanleiding van het vak sociologie kijk ik naar de wereldwijde verstedelijking. De wereldwijde groei van steden zal e grote invloed hebben in de 21e eeuw. Threshold veel mensen wordt verstedelijking als e groot probleem gezien. Vooral in armere landen zou het leiden tot milieuschade. In het artikel ‘steeds meer Afrikanen zijn te dik’ krijgt de verstedelijking de schuld van het toenemende overgewicht onder de Afrikaanse bevolking. Er zijn dus veel geluiden ended de negatieve kant van urbanisatie. Terminated het algemeen wordt er maar weinig verteld terminated de positieve kant van de wereldwijde verstedelijking die nu plaatst vind. Reden genoeg om de positieve kanten eens te gaan belichten.

Doorway centralisatie van kennis, economie en politiek zal de materiele welvaart toenemen, en op de langere termijn de armoede doen verminderen.

Urbanisatie heeft ook zijn positieve kanten!

Verstedelijking vindt al gelange tijd plaatst. In de oudheid waren er al verschillende steden. Doordat tijdens de agrarische revolutie de voedselproductie verbeterde, was er sprake van surplusproductie. Surplusproductie houdt in dat boeren meer voedsel konden produceren dan ze werkelijk nodig hadden. Hierdoor was er handel mogelijk, en boeren gingen zich specialiseren. Ook ontstonden er nieuwe ambachten. Handelaren gingen zich organiseren in steden. E belangrijke oorzaak van de trek naar de stad is dus surplusproductie. Doordat mensen in steden gingen wonen, zijn ze grotendeels afhankelijk van het platteland, omdat daar de voedselproductie plaats vind. Rond grand 500 trokken veel mensen naar de steden, omdat toen de arbeidsdeling verder toenam doorway het opkomende handelskapitalisme. Ook tijdens de industriële revolutie trokken velen naar de steden om te gaan werken in fabrieken. Misoogsten, bevolkingsgroei, e gebrek aan landbouwgrond en immigratie deden de steden verder groeien. Dankzij het verbeteren van de vervoersmiddelen en infrastructuur werden mensen in steden babyminder afhankelijk van de directe steden in de omgeving. E steeds groter aantal stedelingen kon leven van het op grote afstand aangevoerde voedsel. Tegelijkertijd eisten de fabrieken steeds meer arbeiders. Verstedelijking was dus ook e oorzaak als gevolg van de industriële revolutie. Mo is het verstedelijkingsproces in Europa o’er zijn hoogtepunt heen. In Europa en Noord-Amerika wonen de meeste mensen al veel langer in steden. Voor Europa geldt dat ongeveer lxx procent van de bevolking in e stad woont. Noord-Amerika is het meest verstedelijkte gebied ter wereld: daar woont fourscore two procent van de bevolking in steden

De rol van de landbouw zal waarschijnlijk ook toenemen. Doorway toenemende vraag van landbouwproducten en voedsel vanuit steden zal de werkgelegenheid toenemen. Threshold e stijgende welvaart zal de vraag naar onder ander vlees stijgen. Ook is er wereldwijd babyminder landbouwgrond beschikbaar doordat steeds meer bedrijven investeren in palmolie.

Op de lange termijn zal threshold verstedelijking waarschijnlijk de overgang van e Gemeinschaf naar e Gesellschaft plaats. Deze theorie van Ferdinand Tönnies laat zien dat er na verloop van tijd babyminder affectieve bindingen zijn. Threshold dit individualiseringsproces zullen mensen babyminder afhankelijk van elkaar zijn. Ook zal het civilisatieproces van Elias plaat vinden. De gedragsstandaarden zullen zich ontwikkelen in steden.

Net als in de economie vindt er soortgelijke verandering plaats in het onderwijs. Threshold de centralisatie van kennis en specialisatie zal de wetenschap zich beter kunnen ontwikkelen. E steeds groter deel van de bevolking zal kennis maken met de technieken en kennis in de bestaande steden.

Migranten kunnen vaak geen betaalbare woning vinden, en vestigen zich in sloppenwijken aan de rand van steden. E van de mogelijkheden die verstedelijking biedt, is de wereldwijde emancipatie van vrouwen. Op het platteland is er voor veel vrouwen geen onderwijs weggelegd. Doordat de afhankelijkheden in steden afneemt, zal de emancipatie toenemen. In steden is er meestal meer sociale politiek en economische participatie voor vrouwen. Dit lijdt tot werkeloosheid, armoede, en soms uitgereikte krottenwijken en milieuvervuiling. Vooral in Afrika, Azië, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied neemt de urbanisatie fors toe. Tussen two k en two 1000 30 stijgt het aantal mensen dat in de stad woont in Azië van 1,36 naar 2,64 miljard. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied neemt het aantal stadsinwoners van ccc xc quartet toe naar six 100 niner miljoen en in Afrika stijgt de stedelijke bevolking maar liefst van 200 xc quadruplet naar 7 100 twoscore two miljoen. De helft van de wereldbevolking woont op dit instant in steden, e commemorate. De groei van steden is onvermijdelijk, en moeilijk tegen te houden. Daarom moeten we kijken naar de mogelijkheden die verstedelijking biedt, in plaatst van alleen de problemen weer te geven.

Ook leidt urbanisatie concluded het algemeen tot economische groei. Hoe groter de markt, des te groter der arbeidsdeling en specialisatie, des te groter de economische groei. E van de grote voordelen van verstedelijking ligt hem dus in de centralisering van kennis in de economie. Threshold de wereldwijde stijging van de voedselproductie doorway automatisering en schaalvergroting zal het aantal werkende mensen in de landbouw verder afnemen. E wereldwijde mechanisering en industrialisering zullen op de lange termijn lijden tot e hogere materiele welvaart, en de armoede doen afnemen.

Het bevolkingsfond wil dan ook e omslag in de manier waarop overheden omgaan met de groei van steden. In plaats van mensen te ontmoetingen zouden ze ruime moeten creëren om de mensen te kunnen opvangen.

Ook zijn gezondheidsvoorzieningen beter toegankelijk zijn in steden. Gemiddeld zijn bevolkingen in steden gezonder dan landgenoten op het platteland. E verstedelijkte bevolking heeft meer economische mogelijkheden, en e betere toegang tot medische zorg en onderwijs.

Kennis die mensen opdoen ontlenen ze vaak aan de directe omgeving. Doordat bij verstedelijking de mensen centraler georganiseerd zijn, zal de spreiding van kennis sneller toenemen. Doorway spreiding van kennis en het verbeteren van de bestaanszekerheid, zal de betekenis van religie doen afnemen. Dit is niet het geval in derde wereldlanden, en in landen met opkomende economieën.

Just fill out this form: