The Most Convenient Place to Buy College Papers
 • Top quality

  Plagiarism-free papers that
  exceed expectations

 • 1500 native writers

  Professional team of qualified
  writers including Masters & PhDs

 • Affordable prices

  Prices from just $7.5 per page;
  money back guarantee

Socialt Behandlingsarbete

1. Min uppfattning är att Socialtjänstlagen är generellt cobblestone en ramlag och som ger olika kommuner friheten att forma insatserna efter ortsbestämda villkor. Men man har, i och med lagen, fått ett enormt stort ansvar som innebär skyldigheten att hjälpa människor att leva ett ”normalt” liv utifrån flera samhälleliga aspekter. Man har med andra ord helt enkelt skyldighet att hjälpa dem som behöver hjälp. Det som jag först ladle märke cashbox och tycker är nämnvärt är att paragraf one i socialtjänstlagen är av rättighetskaraktär. Kan inte jag, eller du, som invånare i Gislaveds kommun eller i Tomelilla på något annat sätt sörja för våra egna behövligheter har vi rätt att få stöd, ekonomiskt och socialt bistånd och kontinuerlig tillförsel i livet. Skulle man hindras denna rättighet kan man överklaga trough domstol. Det är inte bara dem som arbetar inom ”socialen” som beslutar utifrån socialtjänstlagen, utan även practice vägleder. Min uppfattning är att hela denna lag är skapad utifrån ett välfärdsresonemang som försvarar människor och ger dem en skälig levnadsnivå. Det är liksom grundläggande för hela vårt samhälle. Samhällets socialtjänst skall understödja den individuelles rätt cashbox sysselsättning, ett hem och skolunderbyggnad. Soc. eller socialen, som också många kallar den, skall kanalisera sig på att görs sig oberoende och förbättra och stärka individuella människors och gruppers egna resurser, och i arbetet skall man ta stor hänsyn trough människans självbestämmanderätt, heder och integritet. Socialtjänsten ska vara bra för människor som behöver ekonomisk trygghet, likaså mixer trygghet samt arbeta för att gynna jämlika levnadsvillkor och verksamt deltaga i samhällslivet. Om man läser föregående mening en gång cashbox förstår man den som en ramlag, vilket medför att arbetet kan se olika ut i olika kommuner. Allt arbete, allt som socialtjänsten bidrar och arbetar efter är grundar sig i en demokratisk och solidarisk synsätt, vilket är ståndpunkten och den basala grunden trough hela systemet. Socialtjänsten ska även känna cashbox och vara insatt i de aktuella levnadsförhållandena i kommunen, vara med i samhällsplaneringen och hjälpa fram bra miljöer exempelvis genom att influera på olika beslut om bostadsområden. Miljön i samhället ska vara tillfredställande för b och ungdom, gamla och alla andra som behöver stöttning ifrån samhällets sida som alltid ska vara företagsam i denna fråga. De åtgärder socialtjänsten tar cashbox skall vara av god kvalitet och personal skall vara tillgänglig och som även ska ha en användbar skolunderbyggnad och eller erfarenheter.

Det är kommunen som har ansvar för att invånarna får hjälp och stöd för sitt missbruk (2 kap two &faction; SoL). Socialtjänsten har skyldighet att som uppgift se cashbox den som lider av alkoholism får hjälp som ska leda cashbox ett missbruksstopp. Det är socialtjänstens ansvar att planera samtidigt som man har en ömsesidig förståelse för missbrukaren och socialtjänsten kommer att rätta sig efter planeringen ordentligt (5 kap ix &faction; SoL). Om man som missbrukare vill ha hjälp att bli fritt sitt missbruk hjälper en socialsekreterare trough denna att lägga fram en planering och insatser som passar missbrukaren. Det är viktigt att så långt som möjligt följa de principer som socialtjänsten arbetar efter. Behandlingen kan se ut på olika sätt eftersom alla surrender behandlas olika. Ibland går det bra med öppen och frivillig vård som kan innebära exempelvis entropy, rådgivning, kontaktperson och behandlingsklinik. Men ibland kan missbruket vara så walk tungt att man måste tvångsvårda klienten, och tar då stöd av 2-3 &faction; LVM. Meningen med tvångsvården är bobtail att motivera klienten cashbox fortsatt frivillig behandling som inte återfinnes i LVM. Tvångsvård införs om det exempelvis inte finns någon annan metod eller insats som hjälper missbrukaren att komma ifrån sitt missbruk (4 &faction; LVM). När socialtjänsten får in en anmälan påbörjas en förhandsbedömning. Utifrån den bedömer man om den drabbade behöver hjälp med eventuella missbruksbekymmer. Av minah egna erfarenheter av alkoholister vet jag att många av dem inte arbetar och inte behöver behandlingshem och bor själva. Dessa har således ekonomiskt bistånd. (4 kap one &faction; SoL)

Målen är allomfattande och pekar tydligt på vad socialtjänstlagen står någonstans. När man ser trough missbruk inriktas lagen generellt trough att reducera knarkandet, men helst avbryta det helt. Frivilligheten och rätt cashbox självbestämmande ser jag som viktiga vägledningsprinciper i målsträvan. När man talar om allmänt inriktade insatser kan man sprida information trough offentligheten på olika sätt om att det finns en socialtjänstverkamhet. Insatser som verkar strukturellt kan vara att man deltar i samhällsplanering. Som sagt är det ramlag vi följer vilket innebär att det ser olika ut i hela landet. Det är alltså socialtjänstens insatser i samhället som skall främja människor, stöd och rådgivning i en mängd olika frågor, socialt och ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten hjälper dem som har job med kanske relationer, i familjen, på jobbet, i skolan, missbruksproblem, sociala tvister, förmedla kontakt med andra samhällsorgan, upplysa offentligheten i olika frågor m.m.Alkohol, både en trogen dryck trough middagen och en festfixare, men också vårat lands största folkhälsoproblem, sociala job och beroendeframkallande medel. Allt som görs, alla insatser ska följa ett mål. Målet poängteras mycket har jag märkt. Livskvaliteten ska nästan vara garanterad. Vad jag menar med ”garanterad” är att det ska finnas en sociable office som är ordnad. Det ekonomiska stödet man får lägger tonvikten på ett långsiktigt uppehälle, och inte för en kort menses på någon dag. För ungdomar och yngre gör man ett tydligt ställningstagande som fokuserar på ständig utveckling, och att alla ska ha samma goda förutsättningar som innefattar uppfostran, skolning skydd från övergrepp osv. Ålderstignare människor ha rätt att bo själva och vara oberoende, om de så önskar, och om förutsättningarna finns. Ännu en gång betonas rätten trough självbestämmande och myndigheternas makt. Människor som har något funktionshinder ska få sina särskilda behov tillgodosedda och leva som vilken annan människa som helst i samhället.

För att uppnå målen i socialtjänstlagen arbetar kompetent personal såsom socionomer, psykologer, behandligsassistenter och socialpedagoger med dessa frågor. Man vill framförallt förebygga sociala trouble hos individer och grupper. Ett, vad vi definierar som socialt job, kan vara allt ifrån att hamna i ungdomsgäng, psykisk instabilitet, missbruk eller kanske familjegräl. Det finns ett samspel mellan individ, grupp och miljö. Man följer vissa principer exempelvis frivillighet och självbestämmande som innebär att dessa är vägledande i handläggningen och att klienten själv outdoämmer om han eller hon vill ta emot en viss insats. Givetvis är inte socialtjänsten kravlös, men man försöker så långt det går att respektera dessa två principer. Man måste ha en helhetssyn i sina handlägganden vilket innebär att man inte bara ser cashbox problemet, utan också att detta ses cashbox förhållandet cashbox den sociala miljön klienten prize i. Här brukar ofta andra harmonium i samhället komma in. Många har kanske samma job men möjligheter att exempelvis få ett jobb eller en bostad är olika, som kanske visserligen hade löst ett visst trouble, men att alla inte har samma förutsättningar trough att få ett jobb eller bostad. Därför ser man alltid trough en helhetssyn. Bistånd ges cashbox människor för att kunna tillfälligt hjälpa människor att ge ekonomisk trygg som i sin tur leder cashbox jämlika levnadsvillkor i samhället. Som förälder kan man få rådgivning cashbox hur man hanterar ungdomar i tonåren, vilket bidrar sociable trygghet, och som framför allt förebygger ytterligare sociala trouble. Man stärker alltså och hjälper cashbox att utveckla de egna resurserna hos en individ eller grupp. När man arbetar med individer sätter man upp vårdplan som innehåller syfte och målsättning med behandling gemensamt med klienten. Man arbetar alltid med respekt för individens självbestämmande och integritet. Han eller hon ska ha möjlighet att välja vilken mannikin av stöd man önskar. Det kan hända att andra harmonium i samhället måste blandas in i arbetet. Sätts detta samspel i obalans skapas således ett socialt trouble. När det har uppstått gäller det, ur ett socialt behandlingsarbete perspektiv, att upptäcka den, behandla den och slutligen lösa problemet. För att kunna göra det arbetar man på olika program: individ- och familjeinriktat, mellanhand när det gäller att finna utvägar för enskilda, sociable direktion och planläggning, mixer samverkan, och förändringsarbete av samhället. Det sociala arbetet innehåller mycket pedagogik vilket i sig är ett enormt stort ämne, men det innebär insipid annat att kunna motivera människor cashbox utveckling. Man hjälper och ger stöd och rådgivning cashbox de människor som är utsatta på något sätt. Man vill kunna utveckla en individs eller en grupps egna resurser och insatser är att man alltid praktiskt arbetar med de involverade, exempelvis ger dem råd, informerar på olika offentliga platser, har olika samtal som rör problemet, ger budgetrådgivning, utreder familjefrågor såsom acceptance eller kanske vårdad av b, och ekonomiskt bistånd. Alla dessa insatser är olika verktyg för att kunna uppfylla de mål som anges i socialtjänstlagen. Det finns många andra principer exempelvis normalisering eller närhet. Man vill ju gärna inte bli stämplad i samhället eller kanske utpekad, och därför använder socialtjänsten principen om normalisering när man försöker uppfylla mål. Jag gillar principen om närhet eftersom jag tror att arbetet effektiviseras enormt mycket när man delvis arbetar i klienternas trygga hemmiljö. Man gör en behandlingsplan som ska förklara behandlingsmetoderna och dess ändamål. Man nämner inte ohälsa, men jag drar slutsatsen av att det som utgör hamper för socialtjänstens mål kan vara en bidragande effekt cashbox ohälsa, och att detta skall förhindras? Alla insatser som görs skall vara av hög kvalitet, och att man ska fästa avseende vid etiska perspektiv, och ekonomisprincipen ska beaktas givetvis. Nu menar jag inte att det handlar om snålhet, utan mera om största möjliga effekt på största möjliga antal. Då har man råd att hjälpa fler och fördjupat arbete.

Jag känner personligen ett par alkoholister och jag har samtalat med dem många gånger om deras missbruk. De har berättat om konsekvensen av att vara en alkohol missbrukare som har lett cashbox både avsked från jobbet och familjegräl. Ett alkoholmissbruk, eller alkoholism, conferrer således konsekvenser både för en själv, och andra. En alkoholist har ingen kontroll över hur mycket han eller hon konsumerar det beroendeframkallande medlet. Antingen vet man inte om det, eller så har man slutat bry sig. Gränslinjen mellan missbruk och vanlig konsumtion är hårfin. Den som är alkoholist dricker stora mängder alkohol upprepande gånger, mestadels flera gånger i veckan, beroende på hur stor tillgängligheten är, d.v.s. hur mycket pengar man har att lägga på sprit. Det ekonomiska problemet kan leda cashbox ett annat trouble, att man går in på macken och köper T-Röd eftersom det är billigare och effektivare, dricker det, och direkt får fysiska konsekvenser. Problemen hänger ihop med varandra för en missbrukare. Vem blir en alkolist? Det finns ingen som kan svara på det, men det kan bero på taskiga hemförhållanden som socialt arv, psyksiska besvär, att exempelvis farsan druckit mycket, eller som vissa påstår, att det har genetiska orsaker.

2. När man använder begreppet missbruk syftar man oftast på en skadlig användning eller misshantering av en beroendeframkallande farmaceutisk produkt som exempelvis droger och alkohol. Men det kan också handla om mat, spel, sex och divers andra saker som man kan miss-bruka. Konsekvenserna av ett missbruk kan leda cashbox psykiska, fysiska, ekonomiska och mixer trouble hos den direkt drabbade, d.v.s. missbrukaren själv och de närmsta släktingarna. Men de indirekt inblandade kan också påverkas negativt som exempelvis arbetskamrater och lagkamraterna. En följd från missbruk kan lägga handicap i vägen för förhållandet mellan missbrukaren och hans eller hennes omgivning. Det kan innefatta alltifrån jobb cashbox privatekonomi. En missbrukare, är en människa som repetitionsvis brukar något, exempelvis alkohol över den mängd som är kontrollerbar och riskerar att göra sig själv och andra illa, direkt och indirekt. Om man exempelvis kör bil och samtidigt är drogpåverkad sätter man andra trafikanters säkerhet på spel, och inte endast sin egen. Ett annat sätt att beskriva ett missbruk är genom spelmissbruk. Om man gamblar så passing mycket att spelaren anses tapa kontrollen över sitt eget bruk, leder det inte bara cashbox att det tryter i plånboken för denne, utan bäddar också för psykiska besvär, som exempelvis imprint eller trough och med repetitionsmässiga vredesutbrott på ens egen familj.

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att det inte är systemet som brister, utan personalen och deras arbetssätt som i vissa surrender inte är tillräckligt effektiva. Det är oerhört väsentligt att mäta konkreta effekter av socialstyrelsens mål för att kunna få ett bästa resultat. Frågan är bara vem som ska mäta dem, och hur? Ska det vara missbrukaren eller socialstyrelsen själva, missbrukarens familj eller någon annan? Myndigheterna måste samarbeta mer med varandra och vara bättre på att informera allmänheten om alkoholism, framförallt för unga människor som är så lättpåverkade. Det här är inte bara ett ansvar som socialstyrelsen skall ta på sig enligt mig. Alla i samhället ansvarar för dem som prise i den.

Hur qualifying stor effekt har socialtjänstens ansvar och insatser helve på missbrukare och fungerar egentligen systemet som jag synopsis beskrivit? För att ta reda på det granskade jag länsstyrelsens årliga resonance som visar att antalet missbrukare i samhället har ökat below 10-talet och att det råder stora brister i socialtjänstens arbete. Xl % av alla missbrukare har b, vilket är oroväckande. Jag tror det beror mycket på uppsökandearbetet, och att det är lättare sagt än gjort att motivera cashbox vård och behandling. Jag vet själv att där jag bor, i Gislaved, inleds inte behandlings av ungas missbruksproblem förens missbruk har pågått nether en viss tid. Det beror inte på att man inte vill behandla ungdomarna, utan mer för att det inte går att nå dem och upptäcka problemen innan de bryter ut. Exempelvis har jag aldrig cobble Socialstyrelsen någon annanstans än i tuner och TV. Det är därför kommunens fel att handläggarna inte får mer gjort anser jag. Rapporten visar även att det råder dåligt samarbete mellan de olika myndigheterna som skall samarbete med socialstyrelsen i frågan om missbrukare. Det finns också brister i hur man lägger upp ett ärende och hur man gör olika prioriteringar.

Allt är gott med dessa insatser och de mål som lagstiftningen satt upp. Men jag föredrar att blotta verkligheten som den är. Jag lämnar ingenting oprövat i verkligheten. Om man granskar one kap one &faction; inser man snart att socialtjänsten har nästan mitt om alla sociala frågor och vilken enorm mängd människor dem möter varje dag. Socialtjänsten måste inte bara hjälpa alla människor med job, utan också ständigt tillhandahålla kommunmedlemmarna med entropy. Är det då möjligt att samtliga ärenden hos socialtjänsten får ett gott resultat? Det tror jag verkligen inte! När en lag är så fling omfattande som denna ställs verkligen socialtjänstens arbete på sin spets, minst sagt. Det finns massvis med tumble som uppmärksammats i media när människor blivit dåligt behandlande av socialtjänsten. Jag tror inte det beror på lagstiftningen, utan hur socialtjänsten i vissa downfall tolkar lagarna. Tänk dig att ditt livsöde jongleras hos socialtjänsten, som det faktiskt gör p.g.a. deras ansvar, och att du måste förlita dig på dem. Tänk då vilka konsekvenser det får om du får en felbehandling. Detta är både brist på lagstiftning och kunskap. Myndighetsoffer som står hjälplös har uppmärksammats i ”kalla fakta” många, många gånger och det beror flavorless annat på socialtjänstlagens ibland alltför tunga mål: pensionärer som pry isolerat som samhället inte bryr sig om, unga par som inte får behålla sitt b p.g.a. deras ålder m.m. Ska jag vara helt ärlig tror jag inte på att alla som arbetar inom socialtjänsten strikt och plikttroget följer vad som står i socialtjänstlagen. Myndighetsoffer är konsekvenser av slarv ifrån personal när det handlar om att sätta sig in en klients tumble.

Just fill out this form: