The Most Convenient Place to Buy College Papers
 • Top quality

  Plagiarism-free papers that
  exceed expectations

 • 1500 native writers

  Professional team of qualified
  writers including Masters & PhDs

 • Affordable prices

  Prices from just $7.5 per page;
  money back guarantee

De Uitbreiding Van Schiphol In Lelystad

Documentatiemap Nederlands
Karen Westerhof
V51
30 October 2009

Stelling: De uitbreiding van Schiphol in Lelystad is goed.

Samengevat: De uitbreiding in Lelystad zorgt voor eight-spot century banen per miljoen passagiers.
Bron: http://www.luchtvaartnieuws.nl/columns/?id=277 Nieuwssite gespecialiseerd in luchtvaart. Ik kan er dus van uitgaan dat die betrouwbaar is.

Toch is er dus veel kritiek geleverd doorway bijvoorbeeld omwonenden die vrezen voor meer geluidsoverlast en milieuvervuiling. Hiervoor wordt echter onafhankelijk onderzoek gedaan. Er zijn speciale normen die niet overschreden mogen worden. Er is bijvoorbeeld nu al e bepaalde zona rondom het vliegveld waar niet gebouwd mag worden. Bij uitbreiding van het vliegveld, mag deze district niet groter worden. Buurtbewoners hoeven dus niet te vrezen dat ze te veel overlast krijgen.
Zo veel additional vluchten komen er trouwens ook niet. Er is berekend dat 14.000 vliegbewegingen per jaar, neerkomt op 20 additional vliegbewegingen per dag. ‘s nachts mag er niet gevlogen worden, en dan is er dus ook geen overlast. Die 20 supernumerary vliegbewegingen zijn ook niet allemaal in dezelfde richting, maar kunnen ook in andere richtingen zijn.
Overlast voor de bewoners wordt dus beperkt. Kortom, ik ben voor de uitbreiding van Schiphol naar Lelystad, need het is goed voor de economie, en de overlast voor bewoners en omgeving zal beperkt blijven.

Voor de toekomstplannen van Schiphol is de uitbreiding van Lelystad Aerodrome erg belangrijk. In de toekomst gaat deze luchthaven waarschijnlijk vliegverkeer complete nemen van Schiphol. Daarnaast wil het vliegveld om eigen redenen al geruime tijd uitbreiden. Om te mogen uitbreiden moet er echter eerst e goede milieueffectrapportage zijn voor Lelystad Airdrome. Eerdere versies van de rapportage zijn afgeschoten threshold de Raad van Land. Geen van deze vertrekroutes gaat complete Lelystad. Bij het landen geldt dat er doorgaans gebruik gemaakt wordt van de ILS (Pawn Landing Organisation). Dit is e systeem dat er voor zorgt dat het vliegtuig in e bepaalde vaste hoek in e rechte lijn naar de landingsbaan daalt. Hierbij dient het vliegtuig op e afstand van ten km vanaf de baan al recht voor de baan te zitten. Gezien de richting van de baan is dit niet boven Lelystad.”De uitstoot van vervuilende stoffen en geurhinder” De luchtkwaliteit boven vliegvelden is vaak beter dan die boven stedelijke bebouwing. Invloed van vliegverkeer op de luchtkwaliteit van de omgeving rond e vliegveld is met 5% zeer gering, zelfs rondom e drukke luchthaven als Schiphol.

Op one november a.s. ondertekenen de vier partijen de overeenkomst.

“Om de drie minuten starten en landen van prijsvechters met al dan niet betrouwbare vliegtuigen” De luchthaven heeft toestemming gevraagd voor 14.000 vliegbewegingen per jaar met Boeings sevener century xxx sevener en Airbussen A320’s. E beweging is e scratch of e landing. E vlucht bestaat uit e commencement én e landing. 14.000 Bewegingen staan dus gelijk aan 7.000 vluchten per jaar. Dit zijn e kleine 20 vluchten per dag. Afhankelijk van de windrichting wordt de baan in zuidwestelijke richting (+/- 60%) of in noordoostelijke richting (+/- 40%) gebruikt. In zuidwestelijke richting lopen drie uitvliegroutes waarvan er één langs (niet terminated!) Hollandse Hout loopt. Welke van deze drie routes wordt gebruikt is afhankelijk van de uiteindelijke bestemming. E inwoner van Hollandse Hout ziet bij 14.000 vliegbewegingen per jaar dus gemiddeld per dag vier startende vliegtuigen langs vliegen. De huidige Planologische Kernbeslissing (PKB) biedt theoretisch ruimte voor groei naar 40.000 vliegbewegingen van bovengenoemde toestellen. Of deze ruimte ingevuld gaat worden, zal de toekomst uitwijzen. Belangrijk blijft dat ook deze groei de PKB-grenzen niet zal overschrijden. De maatschappijen die vanaf Lelystad zullen gaan vliegen beschikken concluded e uiterst moderne en dus stille, veilige en milieuvriendelijke vloot.

“Schiphol kan vliegtuigen met e hoog geluidsniveau en die sterk vervuilend zijn naar Lelystad lozen” In de PKB is vastgelegd dat er ‘s nachts niet op Lelystad gevlogen mag worden. Dit blijft onveranderd. Lelystad zal als gevolg van deze nachtsluiting geen geschikte luchthaven zijn voor vrachtvluchten, welke meer dan gemiddeld geluidsbelastend zijn en doorgaans in de nachturen plaatsvinden. Ook de geplande baanlengte en -breedte laat geen grote vliegtuigen (wide-cut bodies) toe. Bij de keuze welk vliegverkeer geschikt is voor verplaatsing van Schiphol naar Lelystad is geluid of vervuiling geen debate. Bepalend in deze keuze is het feit of het vliegverkeer onderdeel uitmaakt van of bijdraagt aan de netwerkfunctie van Schiphol. Bij het verkeer dat waarschijnlijk naar Lelystad verplaatst wordt is dit niet het geval. Het gaat met gens om chartermaatschappijen en maatschappijen als Transavia.com en EasyJet, welke beschikken ended e zeer moderne en dus stille en milieuvriendelijke vloot.

“Voortbestaan natuurparken in Flevoland onzeker” Het impression van e andere samenstelling van vliegverkeer op natuurparken staat momenteel niet huge. Wel is het zo dat vliegvelden gebieden zijn waar de vegetation en zoology goed gedijt. Zo waren milieubewegingen en omwonenden e aantal jaren geleden juist tegen het sluiten van Vliegveld Valkenburg bij Den Haag omdat hierdoor e groene verbinding tussen het Groene Stag en de duinen zou komen te vervallen.Lelystad Aerodrome (wooning air: via Flickr) De vorige MER werd op ten oktober two thou septet threshold de Raad van Commonwealth afgekeurd nadat eerder bezwaren van belangenverenigingen doorway de parson van Verkeer en Waterstaat werden verworpen. Belangenverenigingen waaronder Natuur en Surroundings Flevoland en belangenvereniging Almere-Hout hadden vervolgens de Raad van Province gewezen op procedurele fouten in de rapportage en werden uiteindelijk in hun gelijk gesteld. Deze kans moet dus ook met beide handen aangepakt worden. Lelystad Airdrome wordt internationaal ook interessanter als het gaat uitbreiden, er zullen meer mensen voor dit vliegveld gaan kiezen. Ook kan het vluchten van Schiphol gaan overnemen.

Samengevat: Er wordt goed rekening gehouden met de overlast en vervuiling die de uitbreiding op zou leveren. Hier zijn speciale normen voor, die niet overschreden mogen worden.
Ik ben voor deze stelling, en ik ga de stelling dus ook verdedigen. Er is veel kritiek geweest op de uitbreiding van Lelystad Aerodrome. Lelystad Drome is e onderdeel van Schiphol Aggroup. Het hoort dus als het product bij Schiphol. Ondanks het kritiek heeft Lelystad Drome toestemming gekregen om 14.000 excess vliegbewegingen te maken per jaar. E vliegbeweging is elke beweging die e vliegtuig maakt, dus e landing of e opstijging.

 

Lelystad wordt bij uitbreiding e zelfstandiger vliegveld, en zal vliegverkeer van Schiphol overnemen.
Bron: Ook nieuws gespecialiseerd in Schiphol, dus aardig betrouwbaar.

Op de vraag of er ook inhoudelijke suggesties van belangenverenigingen in de nieuwe MER zijn opgenomen antwoordt van der Ham: “Er is gekeken naar de suggesties van verschillende belangenverenigingen en e aantal zijn opgenomen in de startnotitie van de MER. Belangenvereniging Almere-Hout is echter gewoon tegen dus daar valt niet mee te onderhandelen.” E van die opgenomen suggesties in de startnotitie komt uit de koker van Natuur en Surroundings Flevoland in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Ik vind het goed dat Lelystad aerodrome gaat uitbreiden, omdat dit zorgt voor meer banen. Men rekent erop dat per miljoen passagiers  er ogdoad c banen bijkomen. Iedereen weet natuurlijk dat er tijdens de economische crisis zijn veel banen verloren gegaan, dus het is alleen maar goed meegenomen als er meer banen bijkomen.

 

“Woningbouw wordt aan banden gelegd” In de PKB zijn de geluidszones opgenomen waarbinnen bouwbeperkingen gelden. Deze geluidszones gelden ook nu al en liggen ten zuiden van de A6. De uitbreidingsplannen mogen niet in strijd zijn met de PKB. Er zal derhalve geen sprake zijn van verdere bouwbeperking ten opzichte van de huidige situatie. Overigens blijkt uit het Omgevingsplan van de Provincie Flevoland dat er voor Lelystad überhaupt geen woningbouw gepland is ten zuiden van de A6.

Al in two k one gaf Lelystad Airdrome aan het gebruik van de luchthaven te willen wijzigen c.q. te willen uitbreiden. Hiervoor zijn aanwijzingsbesluiten van het Rijk nodig. Maar deze pasten niet binnen de toen geldende planologische kernbeslissing. Om te mogen uitbreiden moet Lelystad Aerodrome als onderdeel van de kernbeslissing e nieuwe milieueffectrapportage (MER) laten maken. Hierin wordt gekeken naar de mogelijke nadelige gevolgen voor het surroundings van activiteiten zoals e uitbreiding van e luchthaven.

“De in de PKB vastgelegde zaken staan haaks op de belofte dat de luchthaven zich zou beperken tot e Line Airdrome” Wat is de definitie van e Concern Aerodrome? Maakt het voor de hinderbeleving uit of er e Boeing 7 c xxx seven-spot met 100 passagiers overvliegt of e Boeing seven-spot c xxx septenary Line Jet met xxx zakenmensen? Van belang is dat de PKB de luchthaven e geluidsruimte biedt. Deze geluidsruimte heeft als voornaamste doel het beschermen van de omgeving, en mag doorway de luchthaven naar eigen goeddunken ingevuld worden. Overigens wordt er in de huidige uitbreidingsplannen uitgegaan van e laager jaarlijks aantal vliegbewegingen dan waarvoor in de PKB toestemming is gegeven. Bron:
Place van PDL (Program Duurzame Luchtvaart) is erkend als kennisinstelling, dus betrouwbaar.

“Land- en tuinbouw worden bedreigd doorway giftige stoffen” Uit late onderzoek blijkt dat er rondom Schiphol geen afwijkingen in neerslag zijn die gerelateerd kunnen worden aan eventuele gewasschade. De aanwezigheid van e luchthaven heeft nog nooit geleid tot schade aan land- en tuinbouw. Onderzoek doorway de Universiteit van Wageningen in two k quartet wijst uit dat schapen in de omgeving van Schiphol geen afwijkingen in gezondheid vertonen ten opzicht van schapen uit de buurt van Tilburg. Ook uit wolmonsters kwamen geen verschillen naar voren.

Publicatiedatum: one november two m 7

Partijen streven er naar dat de baanverlenging tot two chiliad hundred time in two chiliad niner wordt gerealiseerd. Er zullen tussen de 1,5 en two miljoen passagiers per jaar gebruik maken van de luchthaven. Partijen zullen zich inspannen om de better beschikbare instrumenten in te zetten om blockade ten gevolge van de toename van het vliegverkeer te voorkomen, waarbij geen sprake zal zijn van e verzwaring van het wettelijk handhavingsregime. Daarbij zullen Schiphol Grouping en Lelystad Drome zich inspannen voor het tijdig installeren van e systeem, waardoor voor eenieder inzichtelijk wordt gemaakt waar threshold de vliegtuigen wordt gevlogen en hoeveel geluid dit op enkele representatieve punten veroorzaakt. Verder zijn er afspraken gemaakt o’er de overlegstructuur. Zo komt er e Regionaal Overleg, waarin naast de overheid en Lelystad Drome, ook omwonenden, natuur- en milieuorganisaties en het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd. Het convenant wordt nog aangeboden aan de provinciale statencommissie Werk en de gemeenteraad van Lelystad.

Onze stelling is “De uitbreiding van Schiphol naar Lelystad is goed”.Bron: http://provincie.flevoland.nl/nieuws/nieuwsarchief/4 October 2007/99-15626/index.xmlLocate van provincie Flevoland, betrouwbaar.Robert Atkins, beleidsmedewerker van Natuur en Surroundings Flevoland, reageert op het te verwachten papers: “Wij hebben e onafhankelijk dresser onderzoek laten doen naar het beste alternatief voor uitbreiding, waarbij bewoners en natuur de minste death ondervinden. Daarbij is gekeken naar de balans tussen het beperken van overlast en de economische belangen. Wij vinden dat ons alternatief ‘de Oostroute’ het beste is en we wilden ervoor zorgen dat dit als volwaardig alternatief werd meegenomen in de MER.”Samengevat: Er wordt onafhankelijk onderzoek gedaan naar de milieugevolgen die de uitbreiding met zich mee zou nemen.
Er zijn nu dus ook plannen voor het verlengen van de start- en landingsbanen. Om verkeer naar het vliegveld te versoepelen wordt er ook e openbaarvervoerverbinding gemaakt naar Lelystad-Zuid. Ook komt er bij Lelystad Aerodrome e excess parkeerruimte.

Op de vraag wat de verwachtingen van Natuur en Surroundings Flevoland zijn antwoordt Atkins diplomatiek doorway te zeggen dat zij het grootste vertrouwen hebben in e goede afhandeling van het onderzoek en erg benieuwd zijn naar de nieuwe MER. Natuur en Surroundings Flevoland vind het niet gepast om inhoudelijk te reageren op de aankomende MER zonder eerst het papers eerst ingezien te hebben. Na publicatie van de nieuwe MER in maart zal wederom e inspraakprocedure plaatsvinden en zal de MER ter inzage beschikbaar zijn bij provincie Flevoland.

“E geluidsoverlast die in de toekomst zal toenemen. Voortdurende geluidshinder leidt tot focus en dit kan hart- en vaatziekten veroorzaken. Het streven is 15 miljoen passagiers (1 keer per minuut e vliegtuig)” De samenstelling van het vliegverkeer zal veranderen ten opzichte van de huidige situatie. De komst van luchtverkeersleiding hangt hiermee samen. Dit betekent onder andere dat niet meer zo als nu threshold kleine vliegtuigen zonder controle van luchtverkeersleiding o’er de stad gevlogen mag worden. De wijziging betekent echter geen verandering van de maximaal toegestane geluidsbelasting. Die is immers in de PKB gewaarborgd. Threshold het RIVM is onderzoek gedaan naar hart- en vaatziekten in de buurt van Schiphol. Hun conclusie luidt dat er in de buurt van Schiphol niet meer mensen met hart- en vaatziekten worden opgenomen dan gemiddeld in Nederland. Xv Miljoen passagiers per jaar is e getal dat afkomstig is uit het Ontwerpatelier van het Ruimtelijk Planbureau. In opdracht van de Provincie zijn hierin verschillende theoretische toekomstscenario’s uitgewerkt. Het genoemde getal is ontleend aan het meest ambitieuze scenario. Realistisch is dit scenario niet. Zo retiring dit scenario niet binnen het wettelijk kader dat de PKB biedt. De luchthaven zelf heeft e ambitie uitgesproken van two tot quartet miljoen passagiers per jaar. Dit is realistisch en preceding wel binnen het wettelijk kader.

Friday xx tercet January 2009, 11:59 | Doorway

“Er wordt op het instant volop gewerkt en we verwachten de nieuwe MER in maart two chiliad niner af te hebben”, aldus Pieter van der Ham, hoofd commerciële zaken van Lelystad Airdrome. “Concluded de uitbreiding van Lelystad Drome was men het al lang eens en daarnaast zien wij de uitbreiding los van de toekomstvisie op de luchtvaart van het ministerie van Verkeer en Waterstaat”, meldde van der Ham.

Na e betrekkelijk korte periode van onderhandelen hebben de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad, de directie van Lelystad Aerodrome en Schiphol Grouping (eigenaar van de luchthaven) overeenstemming bereikt terminated uitbreiding van Lelystad Drome (LA). Schiphol Aggroup wil voor two thou ten 10.000 vluchten van Schiphol naar Lelystad overplaatsen. Afgesproken is dat deze uitbreiding plaatsvindt binnen de grenzen van de geldende planologische kernbeslissing (PKB). Lelystad Drome kan zich ontwikkelen tot e zelfstandige, regionale luchthaven voor zowel zakelijk ongeregeld luchtverkeer, als voor niet Schiphol gebonden verkeer binnen Europa. Gesproken wordt concluded realisatie van minstens octonary century arbeidsplaatsen per miljoen passagiers.

3 October 2007 LELYSTAD De provincie Flevoland, de gemeente Lelystad, Lelystad Airdrome en de Schiphol Grouping hebben overeenstemming bereikt o’er uitbreiding van het vliegveld in Lelystad. Dat maakten de partijen woensdag (3 oktober) bekend. Schiphol wil vóór two k ten tienduizend vluchtenverplaatsen naar Lelystad. Het is de bedoeling dat tussen de 1,5 en two miljoen passagiers per jaar gebruik gaan maken van de luchthaven. Per miljoen passagiers worden minstens achthonderd banen gecreëerd.

“Vliegtuigen die op e hoogte van cc tot six century m ended Lelystad scheren” In de PKB zijn onder andere de vertrekroutes vastgelegd. De PKB is het wettelijk kader waarbinnen eventuele uitbreidingsplannen moeten vallen. De PKB bevat bijvoorbeeld waarden voor de maximale geluidsbelasting en e verbod om ‘s nachts te vliegen. Hoe staat het er nu voor met de milieueffectrapportage van de luchthaven?De provincie Flevoland, de gemeente Lelystad, Lelystad Airdrome en Schiphol Grouping hebben overeenstemming bereikt concluded uitbreiding van Lelystad Drome. De vier partijen gaan e convenant ondertekenen, met afspraken complete onder meer de voorwaarden van de uitbreiding, de invulling van de vernieuwde luchthaven, het aantal vluchten, de beoogde economische effecten, communicatie/inspraak en de te volgen procedures.

Dit is in two m one geconcludeerd doorway TNO en dit jaar nog eens bevestigd in e onderzoek in het kader van de Evaluatie Schipholbeleid. De bijdrage aan de luchtkwaliteit van het wegverkeer complete de A6 is vele malen groter dan de bijdrage van vliegtuigen. Het doorway VIVF genoemde pct van 14% meer voorgeschreven Cara-medicijnen klopt, maar is maar e deel van de waarheid. Het share geldt namelijk voor enkele gebieden in de buurt van Schiphol. In hetzelfde onderzoek staat dat in de gehele Schipholregio het gebruik van Cara-middelen niet afwijkt van het gemiddelde in Nederland. Ook e relatie tussen kankergevallen en de aanwezigheid van e luchthaven is nog nooit geconstateerd.

Just fill out this form: